حمله به تلویزیون ملی ننگرهار، حمله به تمامی شهروندان کشور بوده و یک جنایت جنگی است.
گروهی از مهاجمین امروز چهارشنبه ۲۷ ثور بالای رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار حمله کرده و گفته می شود تعدادی را کشته و یا مجروح کرده اند.
جزئیات بعدا ارائه می شود.