چهار نشریۀ که هفته وار در شهر هرات به نشر می رسیدند، اخیراً تحت فشار مسؤلین دانشگاه هرات قرار گرفته و مجبور شده اند از خیر چاپ آن بگذرند.

هفته نامه های پگاه، پاپیروس، هدهد و روشنگر نشریه هایی بودند که دانشجویان هرات کارهای عملی شان را در آن نشر می کردند.

مسؤلان این چهار نشریه ها؛ گفته اند که رئیس دانشکدۀ خبرنگاری دانشگاه هرات آنان را هشدار داده است که از استفادۀ واژه های دانشگاه و دانشجو در این نشریه ها بپرهیزند در غیر آن اجازه نمی دهم این نشریه ها چاپ و به دانشجویان توزیع گردد.

مدیران مسؤل این نشریه ها همچنان ادعا کرده اند که مسؤلان دانشگاه به آن ها گفته است پس از این مطالب باید قبل از نشر از زیر نظر آنهاما بگذرند.

عبدالمجیب خلوگر، رئیس عمومی دفتر نی در بیانیۀ گفت:” ما از مدیران و دست اندرکاران این چهار نشریه می خواهیم کماکان به نشرات شان ادامه بدهند و هرگاه دراین راستا به مشکل مواجه می شوند، با دفتر نی در تماس شوند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این اقدام دانشگاه هرات را محکوم نموده از مسؤلان این دانشگاه می خواهد تا با رسانه ها و خبرنگاران مطابق قانون برخورد کنند.

به اساس قوانین افغانستان هیچ شخص حقیقی و حکمی حق و صلاحیت اعمال سانسور، مداخله در امور نشراتی رسانه ها و همچنان توقیف رسانه ها را به هیچ شرایطی ندارد، مگر این که حکم دادگاه با صلاحیت را با خود داشته باشد.

توقیف وسانسور پیش از نشر این چهار نشریه، برخلاف مادۀ چهارم قانون رسانه های همگانیست که سانسور قبل از نشر را مردود دانسته و هرگونه مداخله اشخاص حقیقی و حکمی در امور نشراتی رسانه های همگانی را منع کرده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از مسؤلان دانشگاه هرات می خواهد تا مانع آزادی بیان نشده و بگذارند شهروندان و به ویژه دانشجویان از فضای باز آزادی بیان مطابق قانون سود ببرند.