پارچۀ که در آن ” جادۀ آزادی بیان نوشته شده است” امروز با جمع از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه یی افغانستان در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ نصب گردید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به تعقیب درخواست قبلی جامعۀ خبرنگاری از وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرداری کابل مبنی بر نامگذاری جادۀ مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ ( چهارراهی زیرزمینی الی پل باغ عمومی) به نام ” جادۀ آزادی بیان” امروز درفش که در آن ” جادۀ آزادی بیان” نوشته شده است را در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ نصب نمود.
دفتر نی، از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا می نماید تا از این اقدام نهاد های خبرنگاری کشور حمایت نموده و این جاده را با هماهنگی با مقامات شهرداری کابل به نام جادۀ آزادی بیان مسمی نماید.
شماری از جاده های شهر کابل به نام های اشخاص و مناسبت ها نام گذاری شده و جای جاده ی به نام “آزادی بیان” در شهر خالی است.
جادۀ مقابل وزارت اطلاعت و فرهنگ بهترین گزینۀ برای نام گذاری این جاده به نام آزادی بیان است.
ده سال از آزادی بیان در افغانستان می گذرد که در این مدت ده ها خبرنگار جان خود را در راه آزادی بیان از دست داده اند و ایجاب می کند که به پاس خدمات آزادی خواهانۀ خبرنگاران و همچنان خون شهیدان راه آزادی، این جاده به نام جادۀ آزادی بیان نامگذاری گردد.