جای مسرت است که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در همکاری با دفتر انترنیوز درخواست برای شناسایی بهترین گزارشگر حقوق زن جهت اشتراک در اولین جایزۀ سالانه را اعلان می کند. نی از تمام خبرنگاران بشمول خبرنگاران آزاد در سطح ملی و محلی می خواهد که در این فرایند اشتراک نمایند و نمونۀ کاری شان را مطابق معیارهای تعیین شده برای ما ارسال نمایند.
• نمونۀ کاری باید در یکی از رسانه های افغانستان بین تاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۰ مطابق ۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و ۱۱ اسد ۱۳۹۱ مطابق ۳۱ آگست ۲۰۱۲ به نشر رسیده باشد.
• نشر گزارش از طریق رسانه های اجتماعی قابل قبول نیست.
• گزارش باید حقوق زن را پوشش دهد. معیارهای ارزیابی عبارت است: مناسب بودن، حساس بودن، موثر بودن، شیوۀ نوشتار و ارائه، خلاقیت و رویکردها.
• تنها خبرنگاران بطور انفرادی می توانند در این رقابت سهیم شوند، رسانه ها از طرف کارمندانشان نمی توانند شامل فرایند رقابت گردند.
• فرصت اشتراک در رقابت برای تمام خبرنگاران مساوی است.
رهنمایی
هر اشتراک کننده باید در ۲۰۰ کلمه دلیل اینکه چرا گزارش خود را در این رقابت نامزد می کند و گزارشش چه ویژه گی ها را دارد، بنویسید.
برای رسانه های چاپی
یک کاپی از گزارش شما که در یکی از رسانه های افغانستان در محدوده زمانی تعیین شده به نشر رسیده باشد، قابل قبول است.
گزارش باید در کاغذ به اندازۀ A4 رونوشت برداری (کاپی) گردیده و رو نوشت باید صفحۀ نشر و تاریخ نشر را داشته باشد، لطفا دو کاپی از اثر خود را ارسال نمایید.
برای عکسبرداران هر درخواست دهند باید عکس هایش را از طریق لوحه فشرده(CD) با بهترین کیفیت ارسال نماید. عکس های ارسالی باید همراه زیرنویس کوتاه در مورد اینکه چه وقت و در کجا گرفته شده است، در یک صفحه جداگانه وورد شامل نمائید. عکس های ارسال شده نباید، ویرایش شده باشد.
برایی رسانه های صوتی و تصویری
لطفاً گزارش (آثار) خویش را در یک لوحه فشرده (CD) هرماه با معلومات محل نشر و تاریخ نشر به ما ارسال نمائید. گزارش شما نباید از ۳ دقیقه کمتر و از ۲۹ دقیقه بیشتر باشد. از رسانه ای که به نشر رسیده، معلومات ذیل نیاز است.
فریکانس رسانه، نام رسانه، موقعیت، نام تهیه کننده، نام ویراستار و ارائه کنننده.
تاریخ نهایی برای پذیرش ۲۷ سنبله ۱۳۹۱ مطابق ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲

لطفاً گزارش (آثار) خویش را به این آدرس ها ا ارسال نمایید:
کابل: دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، خانه ۹۹، سرک عمومی دارالامان، جوار دانشگاه دنیا.
پست بکس: ۴۰۱۱، پسته خانه کارته سه.
نشانی برقی: jawad.frotan@nai.org.af
شماره معلوماتی: ۰۷۷۱۵۰۲۰۷۹

مزار شریف: دفتر ساحوی نی، خانه ۵، سرک بانک ملی، چهاراهی کمال نبی زاده.
شماره معلوماتی: ۰۷۷۲۷۴۳۰۵۱

جلال آباد: دفتر ساحوی نی، سرک جمعه خان، ناحیه ۳
شماره معلوماتی: ۰۷۷۹۰۲۵۴۲۵

هرات: دفتر ساحوی نی، سرک ۳۰ متره، جوار مسجد صفا، مقابل بهاران رستورانت
شماره معلوماتی: ۰۷۹۴۱۳۱۱۶۷

قندهار: دفتر ساحوی نی، سرک شفاخانه میرویس، مقابل دفتر WFP
شماره معلوماتی: ۰۷۷۶۷۸۱۲۳۴