طالبان با نشر اعلامیه‌ای صفحه انترنتی خبریال را متهم به نشر و پخش پروپاگندا علیه مقامات این گروه نموده و مدعی شده اند که این صفحۀ انترنتی اذهان مردم را مغشوش می‌نماید.

صفحه انترنتی خبریال در تاریخ 27 دلو 1398 مطلبی را زیر عنوان “کشیدگی های تازه میان تیم مذاکراتی طالبان در قطر” منتشر نمود که واکنش طالبان را در قبال داشت.

طالبان در اعلامیه ای که در تاریخ 28 دلو 1398 منتشر کرده اند مسوول این صفحه انترنتی را به جاسوسی متهم نموده گفته اند که این صفحه ماموریت دارد تا اذهان عامه را در قبال رهبران طالبان مغشوش سازد.

در اعلامیه طالبان نشر همچو موضوعات را ترور شخصیت رهبران خویش خوانده و آنرا خلاف معیار های ژورنالیستی عنوان نموده و آنرا تبلیغات اجیران بیگانه خوانده اند.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، نشر این اعلامیه را تهدید غیر مستقیم در برابر رسانه ها می‌داند. آقای خلوتگر به این باور است که دیدگاه طالبان در قبال شهروندان معلوم بوده و به عنوان ایدیولوژی تا اکنون تغییر نکرده است و این اعلامیه نشان می‌دهد خطری که از جانب طالبان در قبال رسانه ها متصور است، تا هنوز وجود دارد.

آقای خلوتگر می‌گوید: در این برهۀ حساس که از یکسو مذاکرات صلح جریان دارد و مردم افغانستان انتظار دارند تا طالبان به عنوان یک طرف این مذاکرات تغییراتی در باور هایشان در قبال حقوق شهروندان افغانستان به خصوص در قبال آزادی بیان و رسانه ها به میان بیاورند؛ اما این اعلامیه نشان می‌دهد که هیچ تغییری در دیدگاه آنها به میان نیامده است.

نی نشر اعلامیۀ طالبان را برای دست‌اندر کاران صفحۀ انترنتی خبریال خطر ساز می‌داند و از طالبان می‌خواهد تا در این زمینه تجدید نظر نمایند. از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در زمینۀ تآمین امنیت کسانی‌که با این رسانه همکاری دارند، توجه جدی نماید.