یافته های دفتر نی نشان میدهند که درسال روان میلادی؛ به طور بیسابقۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه یی درچهارولایت کشور شدیدا مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته اند.

براساس ارقام ثبت شده در دفتر “نی” به تعداد ۹۶  خبرنگار در ولایت قندز، ۷۵ تن در هلمند، ۱۰۸ تن درفراه و ۱۳ تن هم  در ولایت ارزگان دراثر فشارهای فزایندۀ  تهدید آمیز؛ بطور مؤقت مجبور به ترک وظایف ومحل شان شده اند. همچنان ارقام بدست آمده برایما نشان میدهد که در دوماه گذشته مجموعأ ۲۹۲ تن خبرنگار وکارمند رسانه یی بالاثر تهدید وخشونت حتی موقتاً مجبور به ترک وظایف ونیز ترک محل کار ومحل زندگی شان شده اند.

این درحالیست که  درسراسر افغانستان ۸۵ مورد خشونت دیگر نیز در برابر خبرنگاران طور انفرادی و گروهی به ثبت رسیده است. موضوع تکاندهنده تر اینکه امسال در مجموع  ۱۳ مورد قتل خبرنگاران نیز شامل این رقم است.

به طور عمومی در مجموع در جریان سال روان میلادی به تعداد ۳۷۷ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که هرگاه این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم دیده میشود کمه این رقم برابر با مجموع خشونتهایی است که در ۸ سال گذشته بوقوع پیوسته است. در ۱۵ سال گذشته طور اوسط ۴۸ مورد خشونت علیه  خبرنگاران اتفاق افتاده بود که با این حساب، خشونت های امسال  نسبت به سال های گذشته به مراتب بالا رفته است.

افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران در حالی اعلان می گردد که جامعۀ خبرنگاری در آستانهء تجلیل از روز جهانی “پایان دادن معافیت ازمجازات جرایم برعلیه خبرنگاران”  قرار دارد.  بدین مناسبت “نی”  ازمراجع  مربوطه جدا تقاضا میکند که  نتایج بررسی پرونده ها ی که به نهاد های کشفی، عدلی و قضایی فرستاده شده است هرچه زودتر به آن ها رسیدگی نموده؛ عملا این پرونده ها را تحت بررسی وتعقیب عدلی قرار دهند. همچنان دفتر “نی” از مراجع کشفی میخواهد تا نتایج بررسی شانرا درمورد نوار تصویری مرحوم “یعقوب شرافت” که بوسیلهء دفتر “نی” به آنها فرستاده شده است، عندالموقع با رسانه ها شریک سازند. دولت باید پاسخ گوید که با موجودیت قوانین نافذه و نیز حکم جدید رییس جمهور درباره حق دسترسی به اطلاعات وحمایت ازخبرنگاران و وظیفهء خبرنگاری واطلاع رسانی چرا و به چه دلیل خشونت و بدرفتاری نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر ازپیش افزایش مییابد. ما همچنان از دولت میخواهیم تا در رابطه به این خواست رسانه ها وخبرنگاران در رابطه به استخدام نیروهای ویژه مبنی بر تأمین امنیت رسانه ها ومراکز خبررسانی توجهء جدی نمایند.