بسا از خبرنگاران در تخار مدعی اند که سخنگویان قوماندانی امنیه و مقام ولایت تخار در زمینۀ دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع نموده و اطلاعات را برای خبرنگاران شریک نمی‌سازند. به باور خبرنگاران شاکی، سخنگویان این دو نهاد، اطلاعات دقیق و به‌موقع را با خبرنگاران شریک نساخته و در بسا موارد اطلاعات کذب شریک می‌نمایند.

این خبرنگاران می‌گویند، عدم شریک ساختن اطلاعات در مورد اوضاع امنیتی توسط سخنگویان این دو نهاد در تخار سبب گردیده است که اطلاعات مهم امنیتی به مردم نرسد.

عرفان برزگر خبرنگار خبرگزاری نشانه به دیدبان رسانه‌های نی گفت:” این سخنگویان مانع نشر اطلاعات دقیق شده و در بسا موارد زمانی‌که خبرنگاران به اطلاعات دقیق دست می‌یابند، مانع پیشرفت این خبرنگاران می‌گردند”.

نصرت ابراهیمی  خبرنگاران تلویزیون آریانا در زون شمال می‌گویند:”هرگاه وضعیت به این منوال پیش برود، خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد”. او همچنان مدعی است که نیروهای قطعات خاص، تصاویر دوربین وی را حذف و خودش را با میل و قنداق تفنگ نیز لت و کوب کرده اند.

زلمی آشنا خبرنگار بی بی سی در زون شمالشرق کشور به این باور است که اوضاع امنیتی در شمال کشور نگران کننده است؛ اما مسوولین امنیتی حاضر به ارایۀ اطلاعات به خبرنگاران نیستند.

با توجه به اوضاع بد امنیتی در کشور، مردم نیاز دارند تا بدانند در اطراف شان چه می‌گذرد؟ سخنگویان ادارات مکلف به ارایه اطلاعات به شهروندان به ویژه خبرنگاران می باشند. ندادن اطلاعات به موقع و یا نشر اطلاعات کذب توسط این مسوولین اذهان عامه را مخدوش ساخته و سبب بی باوری مردم به رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گردد.

قابل یاد آوری است که شب گذشته در اثر حملات تهاجمی طالبان در تخار گفته می‌شود بیشن از 80 تن نیروی‌های امنیتی جان هایشان را از دست دادند که سخنگویان دستگاه‌های امنیتی تا حال اطلاعات موثق در این زمینه به دست نشر نه‌سپرده اند.