دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به عنوان یک نهاد رسانه یی مانند هر شهروند این کشور از برقراری صلح دایمی در افغانستان استقبال می نماید.

از آنجائیکه قرار است، توافقنامۀ صلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به امضاء طرفین برسد، دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که در توافقنامه های صلح با گروه های مخالف مسلح؛ اصل آزادی بیان و حقوق شهروندی را در نظر گرفته و این اصول اساسی را به معامله نگیرد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در بیانیۀ گفت:” ما خواهان برقراری صلح سرتاسری در کشور هستیم، مگر برقراری صلح نباید بهانۀ برای به معامله گرفتن حقوق شهروندی و آزادی بیان در افغانستان باشد.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر می خواهد تا به شهروندان این کشور اطمینان دهد که با امضای توافق نامه های صلح با گروه های مخالف مسلح از اصول اساسی حقوق شهروندی و آزادی بیان نمی گذرد.