برای کاهش خشونت های که مبتنی بر تمایلات جنسی و جنسیتی می باشد، نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان یک بار دیگر از تمام سازمانهای رسانه ای در کشور و رسانه های بین المللی میخواهد تا از استفادۀ کلماتی که سبب تشدید و توجیه خشونت علیه زنان می شوند، پرهیز نمایند.
به منظور دریافت مترادف و بدیل واژه های شناسایی شده که خشونت های جنسی را در جامعه تشدید می کنند، دفتر نی با تعدادی از ادیبان، خبرگان و قلم بدستان کشور، نشست های را انجام داده است. رهنورد زریاب، نویسنده معروف کشور به این عقیده است که بجای کلمات و عبارات ذیل باید بدیل آنها را بکار برده شود.
• بجای قتل ناموسی باید عبارت، قتل به اصطلاح ناموسی را بکار برد.
• بجای قتل شرافتمندانه بایدعبارت، قتل به اصطلاح شرافتمندانه را بکار برد.
• بجای قتل و یا لت و کوب به جرم فرار از منزل باید عبارت، قتل و یا لت و کوب توسط والدین را بکار برد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیوی دفتر نی، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید: “خبرنگاران باید از اثر اصطلاحاتی را که در گزارش ها و مطالب خبرنگاری شان استفاده می نمایند و بالای جامعه چگونه تاثیرات دارند آگاه باشند. این یکی از مسولیت های خبرنگاری میباشد.”
کشتن یک شخص بنابر هر دلیلی که باشد قتل است. افزودن کلمۀ “ناموس” به “قتل” سبب توصیف جرم شده و آسیب آنرا کاهش میدهد.
زمانیکه این اصطلاحات در رسانه های افغانی و بین المللی تکرار گردیده و توسط سازمان های غیرانتفاعی گزارش داده شود، پیام خطرناک آن، در حقیقت این است که بخش ناخود آگاه شخص مخاطب را آسیب رسانده و تصویرهای در ضمیر ناخود آگاه آن شکل می دهد.
خلوتگر در ادامه می گوید: “زمانیکه این اصطلاحات از زبان انگلیسی به زبان های دری و یا پشتو ترجمه می شود، تاثیرات آنها زیادتر می شود، زیرا در این مورد تجربه گواه بر آن است که اکثراً ترجمه ها نادرست بوده و یا مفهوم اصطلاح در ترجمه از بین رفته است.”
بدون شک، بلند بردن سطح آگاهی خبرنگاران در مورد اینکه چرا جرایم واقع می گردند، بخصوص اگر این کار سبب تشویق مردم برای کمک خواستن گردد، یک کار خوب است. اما بلند بردن آگاهی در مورد اینکه این واقعات جرم بوده نه اصول قبول شدۀ فرهنگی، نیز مهم است.
صدیق الله توحیدی، مسؤل دیده بان رسانه ها در دفتر نی می گوید:” نباید جرایم را زیر عنوان فرهنگ و سنت آورد. شکی نیست شماری از جرایم در سنن قبیلوی کشور بوده است که اگر بنام جرم خوانده شود، قدم بزرگ در زمینه اصلاح جامعه برداشته خواهد شد. اصطلاحات از قبیل سیاه سر (خانم)، شنگری (خود دختر به رضایت خود با کسی عروسی می کند، که الزاماً بد نیست) یا تبلیغ اصول و روایات قبیلوی یا قومی که اکثراً مغایر قوانین کشور و یا هم رعایت الزامی سنن و عنعنات که مغایر قوانین است، باید طوری وانمود گردد که کمک به ادامه جرایم ننموده و یاهم کار پسندیده، نا پسند جلوه ننماید.”
برای معلومات بیشتر لطفاً تماس بیگیرید:
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیویی دفتر نی، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان
۰۷۷۴۴۰۹۹۲۳
Mujeeb@nai.org.af