پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات گمان براین بود که دیگر خبرنگار برای در یافت معلومات به مشکل مواجه نه خواهند شد، اما باگذشت هرروز از حکومت وحدت ملی این معضل بیشترشده وخبرنگاری ازاین ناحیه شاکی اند.

درتماس های که نی از خبرنگاران ولایات مختلف کشور داشته ؛ مشکل دسترسی به اطلاعات همیشه از مشکلات اساسی خبرنگاران درکشور بو ده است.

این مشکل زمانی بیشترشد که شورای امنیت ملی کشور در تصمیمی؛ حق سخن گفتن را فقط برای سنخگویان داده واز سایر مسؤلان حکومتی خواست تا با رسانه ها گفتگو نکنند. گرچه سپس شورای امنیت ملی از گرفتن چنین تصمیی انکار کرده و اقدام خویش را در آوردن هماهنگی میان مسولان دولت توجیه نمود، اما اثرات سوء این تصمیم تاهنوز برای خبرنگاران وگزارشگران درد سر سازاست.

تعهد والزام دولت برای تتطبیق قانون امریست که باید دولتمردان کشوربدان پابند باشند وعدم توجه دولت مردان به قوانین سبب خواهد شد تا مشروعیت خود نظام زیرسؤال برود.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهور کشورمی خواهد تا به این مشکل رسیده گی نموده دستور دهند تا مسؤلان دولتی همیشه در دسترسی خبرنگاران بوده و معلوماتی که در نزد ادارات دولتی اند، باید با خبرنگاران درمیان گذاشته شوند.

خبرنگاران براساس قانون دسترسی به معلومات مکلف برای رعایت موعد معینه نبوده وباید دولت مردان هیمشه در دسترسی خبر نگاران باشد، تا مردم افغانستان بدانند که درکشور شان چه می گذرد.

از رئیس اجرائیه کشور نیز خواسته میشود تا این مشکل را شامل اجندای جلسۀ شورای وزیران نموده برای پایان دادن به این معضل؛ تصمیم قانونی اتخاذ نماید.