روز گذشته؛ دو شنبه هفدهم سرطان، خبرنگار وفلم بردار تلویزیون شبکۀ تلویزیونیِ “۱” که مشغول تهیۀ گزارش از دست فروشان جاده ی میوند شهر کابل بودند مورد لت وکوب یک افسر ترافیک شهر قرار گرفتند. در این جریان کمرۀ تلویزیون یاد شده تخریب و نصیر سکندری و فهیم فطرت لت وکوب شدند.
این در حالیست که عزیز الرحمان سخی زاده، همکار قلمی روزنامۀ ماندگار به دلیل نوشتن مطلبی در مورد دوکتور عزیزالله لودین رئیس مبارزه با ارتشاء و فساد اداری توسط مؤظفین جنایی کابل بازداشت و ودر توقیف ولایت کابل تحت بازپرسی سارنوالی قرار دارد.
از سوی دیگر، چندی قبل آقای نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامه ی ماندگار به صورت غیابی در یک دادگاه محاکمه و به مدت دوسال و شش ماه زندان محکوم شد، اما آقای پریانی استیناف طلب شده و همین اکنون وی منتظر صدورحکم داد گاه استیاف می باشد.
مطابق قانون رسانه های همه گانی، پرونده های رسانه یی باید نخست در کمسیون رسانه های همه گانی وزارت اطلاعات وفرهنگ بررسی وسپس به لوی سارنوالی فرستاده شود. که به دلیل عدم تشکیل کمسیون رسانه های همگانی مشعر در قانون رسانه های مصوب سال ۱۳۸۸ پرونده های رسانه یی یا بصورت غیر قانونی و از سوی نهاد غیر قانونی “کمسیون رسیدگی به تخطی های رسانه یی” بررسی شده یا به صورت مستقیم و به امضاء شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ به سارنوالی سپرده می شوند.
دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد با توجه به رویداد های فوق اعلام میدارد که آوردن فشار و اعمال خشونت در برابر خبرنگاران از سوی مراجع رسمی این نگرانی را به وجود آورده است که برخی ها در درون دستگاه دولت خواستار آوردن محدودیت برکار رسانه ها بوده و به ذرایع گوناگون رسانه ها و خبرنگاران را از لحاظ روانی و جسمانی تحت فشار قرار میدهند.
ما به این باور هستیم که پرونده های خبر نگاران باید از مرجع که قانون رسانه ها تصریح کرده است به لوی سارنوالی فرستاده شود واز جانب دیگر وقتی خطر فرار متهم وجود نداشته باشد نباید سارنوالی امر توقیف خبرنگاران و نویسند گان را قبل از صدورحکم دادگاه تجویز نماید. زیرا مشخص نیست که متهم در دادگاه محکوم میشود یا تبرئه ، لذا دراین مورد توجه لوی سارنوالی کشور لازمی پنداشته میشود.
همچنان لت کوب هر شهروند مغایر قوانین نافذه بوده باید مرتکبین آن مجازات شوند، عدم مجازات خاطیان سبب شده است که روند خشونت در برابر خبرنگاران ادامه یابد. درصورت ادامۀ این وضعیت اثرات ناگواری را در سکتور رسانه ها به جا خواهد گذاشت که الزاماً سبب خود سانسور درمیان خبرنگاران ورسانه ها یکی از برآیند های ابتدایی ولی مهم آن می باشد.