برنامه آموزش عالی گزارشگری تحقیقی
دفتر انترنیوز تحت برنامه “رسانه” که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده حمایت میگردد درخواست برای اشتراک در سومین دور آموزش گزارشگری تحقیقی که در ماه نوامبر در کابل برگزار می شود را می پذیرد. “رسانه” یک برنامه سه ساله بوده و هدف آن حمایت از سکتور رسانه های مستقل افغانستان برای در دسترس قراردادن معلومات موثق و متعادل به شهروندان کشور می باشد.
تاریخ: ۳ الی ۷ قوس ۱۳۹۸
اهداف برنامه: در این برنامه آموزشی پنج روزه، اشتراک کنندگان در باره روش های متعدد و به روز که برای تولید یک گزارش تحقیقی خوب لازم است، خواهند آموخت. بعضی از موضوعات که در این برنامه گنجانده شده اند عبارتند از اخبار جعلی، ابزار درست سنجی اطلاعات، شیوه های تحقیق، مهارت های مصاحبه، مصؤنیت، دیتا ژورنالیزم و امنیت دیجیتالی. بعد از ختم برنامه، هر اشتراک کننده باید یک گزارش تحقیقی روی موضوعی که در جریان برنامه مشخص میگردد، تولید کند.
شرایط اشتراک:
• دو تا سه سال تجربه کاری دربخش ژورنالیزم تحقیقی
• حد اقل دو گزارش تحقیقی پخش یا نشر نموده باشد
• در حال حاضر به عنوان گزارشگر تحقیقی در یکی از رسانه ها در کابل یا سایر ولایات مشغول کار باشد
• تعهد نماید تا پنج روز مسلسل در این برنامه حاضر می باشد
• تعهد نماید تا بعد از ختم برنامه یک گزارش تحقیقی تولید میکند
هزینه سفر و بود و باش برای اشتراک کنندگان ولایتی پرداخت میگردد. اشتراک خانم هایی که واجد شرایط بالا می باشند مطلوب است.
برای اشتراک لطف نموده اسناد ذیل را الی 23 میزان به احمدشارق داودی adawoodi@internews.org و ذبیح برمک zbarmak@internews.org بفرستید.
• خلص سوانح به زبان انگلیسی با ذکر مدت تجربه کاری در بخش ژورنالیزم تحقیقی
• یک الی دو گزارش تحقیقی که تولید و نشر نموده اید، همراه با ثبوت (لینک گزارش نشر شده)
فقط با کاندیدانی که شارت لیست شوند تماس گرفته می شود.