تهیه کنندۀ و یک تصویربردار تلویزیون کابل نیوز در تاریخ ۱۷ دلو از سوی داود سلطانزوی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری زمانی اهانت و تهدید شدند که این خبرنگاران مصاحبۀ را پیرامون برنامه ها و اهداف آقای سلطانزوی در منزل وی انجام می دادند.
به اساس شکایت نامۀ تلویزیون کابل نیوز به دفتر نی، زمانی که آقای سلطانزوی با این پرسش که “آیا خانواده اش در خارج از کشور به سر می برد؟” مواجه شد، بر آشفته شده محافظین اش را فرا خواند و مصاحبه کننده را با تصویربردار توهین نموده و به مدت سه ساعت آن ها را از منزلش اجازۀ خروج نداده است. همچنان آقای سلطانزوی، برخلاف تمام اصول و مقرره های خبرنگاری، با توسل به زور و تهدید؛ نوار ضبط شدۀ جریان مصاحبه را نیز پاک نموده است.
این اقدام آقای سلطانزوی، در مغایرت با بند های ۱۷،۱۸و ۲۱ فقرۀ ۳ مادۀ ۶۸ قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
در بند های متذکرۀ این مادۀ قانون انتخابات آمده است که اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات و ایجاد محدودیت غیر قانونی و غیر اصولی علیه خبرنگاران که از رویداد های انتخاباتی گزارش تهیه می نمایند و همچنان تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعمال فشار علیه رسانه مجاز نیست.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید: یکی از عناصر” آزادی بیان به معنای اساسی آن گفتار بعد از تفکر و تعمق است. وقتی کسی می خواهد مصاحبه انجام دهد، باید بداند که آنچه ضبط و نوشته شد، دیگر صلاحیت مصاحبه شونده چنین نیست که آن را برگرداند و یا مانع نشر آن شود. هرگاه چنین کاری انجام پذیرد، سانسور تلقی شده و خلاف قانون رسانه های کشور می باشد.”
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان این اقدام آقای سلطانزوی را غیر قانونی دانسته و ازکمیسیون شکایات انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا این قضیه را جداً مورد بررسی قرار داده و به اساس قانون، متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
ما از تمام نامزدان ریاست جمهوری می خواهیم تا در جریان مصاحبه و ابراز نظر دیدگاه های شان با رسانه ها قانون رسانه های همگانی و اصول پذیرفته شدۀ آزادی بیان را در نظر داشته باشند و از برخورد های غیر قانونی با خبرنگاران جداً پرهیز نمایند.
همچنان از خبرنگاران کشور تقاضا می شود تا در جریان مصاحبه با نامزدان اصل بی طرفی، اصول اخلاقی خبرنگاری و قانون رسانه های همگانی را در نظر بگیرند. سعی بر آن باشد تا بیشتر پرسش ها روی محور برنامه های نامزدان تمرکز داشته باشد و از پرسش های حاشیه یی خود داری ورزند.