فرایند دیجیتلی شدن رسانه های برقی موضوع‌یست که از چندین سال به این طرف سرخط کاری رسانه های کشور قرار گرفته است. این فرایند دراین مدت فراز و نشیب های را طی نموده ولی تا اکنون ازطرف حکومت تصمیم نهائی در این زمینه اتخاذ نشده است.

به باور دفترنی اقدامات حکومت درزمینۀ دیجیتلی شدن تا هنوز قناعت‌بخش نبوده و نگرانی های را به بار آورده است. حکومت وحدت ملی اقداماتی مبنی بر تسوید وتصویب مقرره‌ی دیجیتلی شدن را روی دست گرفته است، اما با گذشت حدود دوسال هنوزهم ازسرنوشت این مقرره‌ خبری در دست نیست.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی در این رابطه می‌گوید: مبهم بودن فرایند دیجیتلی شدن رسانه های برقی مسوولین این رسانه ها را در حاله‌‌ی از ابهام قرار داده است. رسانه ها از حکومت میخواهند تا پیرامون این فرایند اقدامات موثری را روی دست گیرد و در این زمینه توجه جدی را مبذول دارد.

باید گفت که دفترنی بزودی درهماهنگی با رسانه ها نشستی را ترتیب داده و ازحکومت خواهد خواست تا فرایند دیجیتلی شدن رسانه های برقی را عملاً آغاز نماید، باشد که مالکان رسانه های برقی ازاین بی سرنوشتی بیرون آیند.