دوشنبه دهم ثور، حملۀ مرگ‌بار هراس افگنانه در کابل در برابر خبرنگاران کشور انجام شد. در این رویداد تروریستی در کنار دیگر شهروندان کشور ۹ خبرنگار و تصویربردار شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند. علاوه براین یک خبرنگار دیگر در ولایت خوست به ضرب گلولۀ افراد تفنگ‌دار به شهادت رسید.

در تاریخ افغانستان رویداد تروریستی دهم ثور بی‌پیشینه بوده است. پیش از این هیچ‌گاهی خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های افغانستان این‌گونه مستقیم مورد هدف تروریستان قرار نگرفته بود. در سال ۲۰۱۶ یک موتر حامل کارمندان گروه رسانه‌یی «موبی» هدف حملۀ تروریستی قرار گرفته بود که در آن ۷ تن شهید و حدود ۲۰ تن دیگر زخمی شده بودند.

با توجه به عمق این فاجعه دفتر نی، پیشنهادهای ذیل را با حکومت وحدت ملی مطرح می‌نماید:

  1. دهم ثور را به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» درج تقویم ملی افغانستان نماید. این پیشنهاد به گونۀ رسمی در یک نامه به حکومت سپرده شد.
  2. حکومت باید راه‌کاری را ترتیب و شامل مقرره‌های رسمی نماید که بر مبنای آن برای بازمانده‌گان شهدای فاجعۀ دهم ثور و هم برای بازمانده‌گان بیش از ۸۰ تن شهدای پیش عرصۀ خبرنگاری به صورت مستمر و موقوت تنخواه تادیه گردد.
  3. با توجه به انبوه سوالاتی که در زمینۀ عاملان فاجعۀ «دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید این فاجعه را به صورت شفاف بررسی نموده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی نماید.
  4. حکومت افغانستان باید در مورد خط‌ مش تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تجدید نظر نموده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمت از مسوولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
  5. همچنان از رسانه‌های کشور خواسته می‌شود که در زمینۀ امنیت کارمندان‌شان از هیچ‌گونه مساعی دریغ نورزیده و مسوولیت حرفه‌ی ایشان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازه ارزش جان‌شان معتبر نیست.
  6. حکومت و در کنار آن نهادهای ملی و بین‌المللی دادخواهی؛ مانند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر گزارش‌گران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و … باید فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت نموده و فرآیند آن را پی‌گیری نمایند.