دولت افغانستان از تمام رسانه های کشور خواسته است تا ایشان در گزارشهای خبری و سایر برنامه های مطبوعاتی، پس ازین آنعده منسوبین نیروهای امنیتی کشور را که توسط هراس افگنان به قتل میرسند، واژه شهید را برای ایشان بکار ببرند.

بدون شک این اقدام دولت افغانستان تأثیرات ژرفی را در بالا بردن روحیهء سربازان اردوی ملی و سایر قوتهای امنیتی دولت خواهد گذاشت زیرا کاربرد این واژه بیش ازهمه برای همرزمان و همسنگران عساکری که جانهای شیرین خودرا در میادین جنگ از دست میدهند، خیلیها اهمیت دارد و ایشان را قطعأ به این عقیده وا میدارد که زحمات و مبارزات ایشان بخاطر دفاع از استقلال، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور بی ارزش نبوده بلکه اجر بیکران اخروی را نیز درپی خواهد داشت و دولت، مردم و رسانه ها پس از نوشیدن جام شهادت، ازیشان با اعزاز واکرام یاد میکنند.

اما آنچه برای ما مهم است اینکه دولت افغانستان باید درین ارتباط مصؤنیت و امنیت خبرنگاران و رسانه های خصوصی را نیز مد نظر داشته باشد و نگذارد تا مخالفین ایشان خبرنگاران را بخاطر استفاده ازینگونه ادبیات مورد هدف قرار بدهند وازیشان قربانی بگیرند.