دفتر نی حمایت کنندهُ رسانه های آزاد افغانستان معلوماتی که به دست دارد نشان می دهد رادیوی نام نهاد صدای خلافت باوجود گفته های مسولین مبنی بر توقف نشرات آن، هنوز هم روی آنتن است.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان گفت:” نشرات این رادیو از یک سو که میتواند ذهنیت شهروندان را در شرق کشور مخدوش سازد از سوی دیگر تهدیدیست در مقابل تمام شهروندان به خصوص خبرنگاران این منطقه.”

از سوی دیگر مسولین رسانه ها در ننگرهار می گویند رادیوی نام نهاد صدای خلافت به صورت مستقیم به تهدید آنها پرداخته است که این مسله از یک طرف حاکمیت دولت افغانستان را زیر سوال برده و از طرف دیگر خطر مستقیمی به آزادی بیان و آزادی رسانه ها شمرده می شود.

برمبنای اصل ۳۴ قانون اساسی افغانستان؛ دولت مکلف است از آزادی بیان حمایت نموده و آن را تامین نماید. مطابق این اصل دولت افغانستان الزاماً مکلف است تا نشرات رادیوی مذکور را به هر نحوی که می شود متوقف نموده و برای مردم افغانستان به خصوص شرق این کشور اطمینان دهد که هیچ کس نمیتواند ایده های ضد انسانی خویش را ترویج کند.