دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از روز جهانی حق دانستن، طی یک کنفرانس مطبوعاتی تجلیل نمود.

این روز از سوی نهاد های دادخواهی برای آزادی اطلاعات در سال ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲ در شهر صوفیای کشور بلغاریا پیشنهاد و مورد قبول قرار گرفت که هدف از نامگذاری این روز بلندبردن آگاهی مردم در مورد حق دسترسی به اطلاعات از نهاد های دولتی به حیث یک وسیله برای حکومت داری خوب و نظام مردم سالاری می باشد.

هرچند در نظام حقوقی افغانستان، پس از روی کار آمدن نظام کنونی، پیشرفت های در زمینه تأمین حق دسترسی به اطلاعات صورت گرفت که می توان از رسمیت شناختن آن در قانون اساسی به حیث یک حق اساسی در سال ۱۳۸۲ و تدوین قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ یاد نمود. اما این دست آورد ها کافی نبوده و هنوز شهروندان به ویژه خبرنگاران مشکلات فراوانی در زمینه عدم دسترسی به اطلاعات دارند.

هنوز خبرنگاران از آنجائیکه اطلاعات کافی ندارند، دست به خودسانسوری می زنند و به اطلاعاتی که شهروندان به آن نیاز دارند دسترسی ندارند.

موجودیت فرهنگ محرمیت در نهاد های دولتی هنوز متداول است و حق دسترسی به اطلاعات و حق دانستن برای ماموران دولتی غیرآشنا بوده و مفهوم نیست.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، ایجاد کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات را یک فال نیک و دست آورد بزرگ جهت تأمین حق دانستن شهروندان می داند.

از کمیسیون مزبور می خواهد که برای اجرایی نمودن قانون دسترسی به اطلاعات اقدامات و تدابیر مؤثر و مفید را بردارند.