نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ضمن پشتیبانی از حکومت وحدت ملی افغانستان، از حکومت جدید می خواهد تا مراتب آتی را در پیوند به کار رسانه یی در کشور مد نظر داشته باشد:
۱٫ کمیسیون رسانه های همگانی را به زودترین فرصت ایجاد نماید؛
۲٫ قانون دسترسی به اطلاعات را هر چه عاجل تصویب و توشیح نماید؛
۳٫ پرونده های مسکوت قتل و خشونت خبرنگاران را جداً بررسی نماید؛
۴٫ امنیت جانی خبرنگاران را در راس اولویت های کاری قرار دهد؛
۵٫ در زمینۀ استقلالیت رادیو تلویزیون ملی اقدام نماید؛
۶٫ افراد شایسته را در راس سکتور رسانه یی قرار دهد؛
۷٫ در تعین وزیر اطلاعات و فرهنگ مشورۀ خبرنگاران گرفته شود؛
۸٫ تداخل کاری دولتی در سکتور رسانه ها از میان برداشته شود؛
۹٫ مطالب، برنامه ها و گزارش های انتقادی رسانه ها را پی گیری نموده و در اصلاح ارگانهای دولتی اقدام ورزد.
قسمیکه رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، در نخستین بیانه های شان پس از مراسم تحلیف، مباره با فساد اداری را از اولویت های کاری شان اعلام نمودند نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رسانه ها وخبرنگاران کشور نیز تقاضاء می نماید تا در جهت مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب مراتب ذیل را در دستور کار خویش قرار دهند.
۱٫ گزارش های مستند و مستدل از فساد اداری، قانون شکنی و قانون گریزی تهیه کنند و آنرا تعقیب و پیگیری کنند.
۲٫ رسانه ها باید در زمینه های فساد اداری و افشای چهره های فاسد حکومتی گزارش های تحقیقی تهیه ونشر نمایند؛
۳٫ رسانه های کشور باکار معیاری سعی کنند حقایق مکتوم را افشاء و دولت مردان کشور را متوجه مسؤلیت های شان بسازند؛
۴٫ رسانه های کشور در زمینۀ اطلاع رسانی نباید جهت گیری های خاص داشته باشند.
با توجه به مراتب فوق رسانه ها و خبرنگار ان در کنار مردم و دولت بوده و زمینۀ خوب همکاری میان سکتور رسانه یی کشور وسایر ارگانهای دولتی فراهم خواهد شد.