حقوق رسانه ها

مؤسسۀ نی از سال ۱۳۸۳ بدین طرف از رسانه ها دفاع و پشتیبانی نموده است. خبرنگاران در افغانستان در شرایط فوق العاده ناگوار زندگی میکنند و به‌صورت مکرر با خشونت، تهدید و ارعاب مواجه میشوند که باعث سکتگی در کار اطلاع رسانی شان می‌شود. گروه دادخواهی مؤسسۀ نی در مقابل وقوع چنین حوادث در خانوادۀ رسانه های افغانستان از خود واکنش نشان میدهد. کارمندان مؤسسۀ نی با داشتن تعهد والای کاری وقایعی را که به خبرنگاران و سایر دست اندرکاران سکتور رسانه یی کشور رخ میدهند زیر نظر گرفته و از طریق نشریات خویش و نیز در محافل مختلف از قبیل محافل حکومتی و غیر حکومتی ملی و بین المللی و جامعۀ مدنی از حقوق آنها دفاع می نماید.

دیدبان رسانه ها

مؤسسۀ نی از طریق واحد دیدبان رسانه های خویش میکوشد تا موانع و تهدیدات فرا راه رسانه های آزاد و مستقل افغانستان را برطرف سازد. این کار را مؤسسۀ نی از طریق گزارش‌دهی منظم معضلاتی که خبرنگاران در سراسر کشور با آنها روبرو میشوند و واکنش نشان دادن به حوادث مربوط به خانوادۀ رسانه ها در افغانستان انجام میدهد. مؤسسۀ نی هر ماه یک گزارش دیدبان رسانه ها را به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی نشر و به بیش از ۳۰۰۰ خبرنگار و نهاد های رسانه یی ارسال مینماید. علاوه بر آن، دیدبان رسانه ها یک برنامۀ رادیویی را در هر پانزده روز تولید و از طریق رادیو سلام وطندار، که یک شبکۀ رادیویی ملی است، به دست نشر می‌سپارد.  این برنامه توسط بیش از ۳۰ رادیو در سراسر کشور نشر میگردد. شما میتوانید گزارش های دیده بان رسانه ها را اینجا خوانده و دانلود نمائید.

سایر فعالیت های واحد دیدبان رسانه ها در بر گیرندۀ صدور بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی، تدویر کنفرانس های مطبوعاتی و گرد هم آیی های خبرنگاران، اجرای کمپاین ها برای حقوق خبرنگاران و به نماینده گی از رسانه ها متقاعد ساختن دولت جهت تعدیل قوانین به نفع خبرنگاران میباشد. در سال ۲۰۰۹ گروه دادخواهی مؤسسۀ نی در بازنگری و اصلاح قانون رسانه های جمعی افغانستان همکاری نمود. قانون رسانه ها یک سند معتبر ملی در پشتیبانی از حقوق خبرنگاران، نقش اساسی رسانه ها و آزادی بیان میباشد. شما میتوانید زندگینامه وتصاویر خبرنگاران کشته شده راازاینجا بخواند.

توسعه قانون رسانه ها 
مؤسسۀ نی در سال ۱۳۹۰ در تطبیق یک پروژۀ بزرگ تقویت قانون رسانه ها در افغانستان منحیث یک شریک هماهنگ کننده پروژه نقش بازی کرد. مؤسسۀ نی با انترنیوز و مرکز مطالعات ارتباطات جهانی فاکولتۀ ارتباطات انینبرگ پوهنتون پنسلوانیا در عملی ساختن ابتکارات و پالیسی های مربوط به قانون رسانه ها بشمول برنامه های آموزشی پیرامون قانون رسانه ها، رقابت های ملی محاکمات تمثیلی و تاسیس کمیتۀ وکلای مدافع رسانه یی افغانستان همکاری نمود.برای معلومات بیشتر راجع به این پروژه اینجا کلیک کنید.

کتاب راهنمای رسانه های افغانستان
امروز رسانه ها یکی از عرصه های مهم شغلی است که شمار زیادی از جوانان کشور در این زمینه مشغول اند و حضور رسانه های متعدد، افغانستان را از یک کشور تک صدای به یک جامعۀ چندین صدایی مبدل نموده است وخواهی نه خواهی ضرورت آن احساس میشد ویا حتی میشود که کتاب رهنمای رسانه یی در دسترس باشد تا وقتی روز نامه نگاران و یاهم سایر پژوهشگران می خواهند به آسانی به معلومات مقدماتی در مورد رسانه یا رسانه های مورد نظر خویش دست یابند.

کتاب خبرنگاران در افغانستان 
گروه دادخواهی در این اواخر کتابی را تحت عنوان “خبرنگاران در افغانستان”، که مجموعۀ گزارشات مربوط به حوادثی است که طی ۱۰ سال گذشته به خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه یی اتفاق افتیده اند، چاپ نمود. نسخۀ اصلی این کتاب به زبان دری بوده و نسخه های پشتو و انگلیسی آن نیز به زودی اقبال چاپ خواهند یافت. برای دانلود کتاب خبرنگاران در افغانستان اینجا را کلیک کنید

نقشۀ معلوماتی در مورد آمار خشونت علیه رسانه ها در افغانستان بروز شد 
نی، حمایت کنندۀ رسانه ها آزاد افغانستان در سال ۱۳۹۰ نقشه معلوماتی در مورد آمار خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را در دنیای مجازی (در صفحه انترنتی) راه اندازی نمود. این نقشۀ معلوماتی که خود یک سایت میباشد، نشان دهنده وقایع که در یک دهۀ گذشته بالای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان گذشته است می باشد. در این نقشه ارائۀ معلومات به اساس موقعیت جغرافیایی صورت گرفته است و همچنان این صفحۀ انترنتی اخیرا بروز گردیده است.

گزارش دیده بان رسانه ها به صورت ماهیانه برای دانلود در دسترس است:
نی به طور منظم کزارش ماهانه منتشر میکند , کزارش دیده بان رسانه ها که در زبان های دری، پشتو و انگلیسی به بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگاران و سازمان های رسانه ای در سراسر جهان توزیع میشود. خبر های دیده بان رسانه ها موانع و تهدید به رسانه های آزاد در افغانستان را برجسته می کند.
برنامه های رادیویی دوهفته ای 
سازمان دیدبان رسانه ها برنامه های رادیویی دوهفته ای را تولید می کند ، که دررادیوئی سلام وطندار پخش میشود. این برنامه از ۳۰ ایستگاه رادیویی در سراسر افغانستان پخش شده است.