رئیس جمهور اشرف غنی، روز گذشته در یک نشست رسمی با افسران و سربازان ارتش، به تلویزیون های افغانستان اظهاراتی نموده است که دفتر نی آن را اهانت به تلویزیون های افغانستان و کارمندان رسانه یی این کشور می داند.

از یک رئیس جمهور تکنوکرات و تحصیل یافته توقع نمی رفت تا با اظهارات این چنینی به رسانه ها و در کل به آزادی بیان در این کشور اهانت کند.

رئیس جمهور در اظهاراتش خطاب به نیرو های امنیتی کشور گفت:” تلویزیون ها را یک طرف بگذارید، بمانید که از آن ها « باد» برآید، از شما بم می برآید.”

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهوری کشور می خواهد تا از مسؤلان و کارکنان تلویزیون ها و خانوادۀ مطبوعات کشور معذرت بخواهد.

گفتنیست که رسانه های افغانستان مانند ارتش ملی در سنگر داغ مبارزه با تروریزم می جنگند و در این راستا قربانی های زیادی را در یک و نیم دهۀ گذشته متحمل شده اند. نادیده گرفتن قربانی های کارکنان تلویزیون ها و رسانه های افغانستان از سوی حکومت به ویژه از سوی رئیس جمهور مایۀ تأسف است.

رسانه ها و خبرنگاران افغانستان نیز از نیروهای ارتش و نیرو های امنیتی کشور حمایت نموده اند، سربازان را محافظان کشور می دانند، اما رئیس جمهور هم باید بداند که این رسانه های افغانستان است که سیما ها و صداهای مردم افغانستان را انعکاس داده و یگانه دست آورد کشور در یک و نیم دهۀ گذشته، فعالیت رسانه یی و آزادی بیان می باشد.