نجیب الله مسافر، یکی از پیشگامان عرصۀ عکاس خبری (فوتو ژورنالیست) در افغانستان، از تاریخ ۳ حوت سال روان در زندان پلچرخی کابل به سر می برد.
آقای مسافر حدود ۸ سال پیش تصویری از دختران دانش آموز که در حال رژه رفتن در جشن معارف بودند از فضایی عمومی برداشته بود، اما در همان زمان این تصویر به یک موسسۀ پرودکشن به فروش رسیده بود که بعداً به گفتۀ همکاران آقای مسافر، این عکس پس از دستکاری به شکل اشتهار در شرکت مخابراتی اتصالات استفاده شده است.
یکی از دختر خانم های که در این تصویر دیده می شوند شکایت نموده و داد گاه ابتداییه نیز به اساس شکایت این خانم آقای مسافر را به پرداخت جریمۀ ۱۰ هزار افغانی محکوم نمود، اما دادگاه های بعدی که پس از هفت سال برگزار شد آقای مسافر را به شش ماه زندان محکوم نمود.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به این باور است که آقای مسافر اصلاً هیچ جرمی را مرتکب نشده است و اجراأت نهاد های عدلی و قضایی از لحاظ شکلی و ماهوی برخلاف پرنسیب قانونیت جرایم و مجازات و اصل برائت می باشد.
نجیب الله مسافر که عکس را در جمعی از خبرنگاران در یک مناسبت عام و در یک مکان عامه گرفته است، به حیث یک خبرنگار عکاس حرفه ییی به اساس قانون کاپی رایت می تعواند اثر هنری خویش را به فروش برساند و به اساس اصول خبرنگاری؛ شخصی که از محل عام عکس بردار می کند؛ نیاز به اجازه ندارد.
این که بعداً در عکس تصرفی صورت می گیرد، مقصر کسیی است که در آن تصرف نموده است، نه آن کسی که عکس را به فروش رسانیده است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با توجه به آنچه در برابر یک خبرنگار عکاس صورت گرفته است نگران وضعیت آزادی بیان در کشور بوده از رئیس جمهوری افغانستان می خواهد تا به اساس مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان که آزادی بیان را از تعرض مصؤن دانسته است و بالتبع عکس برداری یکی از مصادیق بارز اعمال حق آزادی بیان به شمار میرود، حکم تجدید نظر در پروندۀ نجیب الله مسافر را در یک فرمان ویژه صادر نماید، تا باشد پروندۀ مذکور در حضور متهم و وکیل مدافع او بررسی شود.