نهاد دموکراسی و توسعه‌ی افغانستان جشنواره‌ی تقدیر از شخصیتهای تأثیرگذار عرصه دموکراسی و توسعه‌ی افغانستان را آغاز نموده، که طی این جشنواره به ده تن تأثیرگذار ترین چهره های افغانستان لقب شخصیت تأثیرگذار عرصه دموکراسی و توسعه، داده شد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان؛ لقب پنجمین شخصیت تأثیرگذار عرصه‌ی دموکراسی و توسعه را بدست آورده است.

معیارهای تشخیص شخصیت تأثیرگذار این جشن‌واه قرار ذیل است:
تلاش جهت کاهش تبعیض بین اتباع افغانستان

کوشش جهت همدیگر پذیری بیشتر شهروندان افغانستان

عملکرد موثر جهت اعتلای ارزشهای دموکراتیک در افغانستان

کسب افتخارات ملی و بین المللی برای کشور

تلاش در راستای شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه

حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه

انجام دادخواهیهای پیگیرانه در رابطه به حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان

تلاش جهت ایجاد و ترویج فرهنگ کارهای داوطلبانه

کوشش جهت ارتقای سطح دانش شهروندان جامعه

رشد ظرفیت مراکز علمی، فرهنگی کشور

 

لینک گزارش مکمل