صنف رادیو ژورنالیزم  برای ۷  اشتراک کننده دایر گردید.

نجیب الله فیضی

ابو مسلم خراسانی

سید شریف قاسمی

عبدالودود رحمانی

عبدالهادی احمد زاده

اسماعیل انوری

محمد سید نبی زاده