صنف رادیو ژورنالیزم از تاریخ ۲۰ دسمبر الی ۳۰ دسمبر برای ۸ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی دو نفر قشر اناث و شش نفر آقایان اشتراک کردند.

طوبا محمد زی

فروزان صالح زی

امید صافی

مجیب الله ستاری

محمد اسماعیل سلیم

محمد ابراهیم مسمم

حسیب الله مرزایی

فرید کریمی