صنف رادیو ژورنالیزم از تاریخ ۲۰ دسمبر الی ۳۰ دسمبر برای ۹ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی چهار نفر قشر اناث و پنج نفر آقایان اشتراک کردند.

سونیا- رادیو راه ابریشم

سپوژمی- دانشگاه خورشید

فتانه- معینیت جوانان

صدیقه رحمانی- دانشگاه کابل

عزت الله کریمی- انستتیوت حضرت محمد مصطفی

محمد الیاس- معینیت جوانان

نایب- معینیت جوانان

حکمه الله- معینیت جوانان

محمد منصور انابی- دانشگاه خاتم النبیین