پرتو نادری، شاعر و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور که چندی قبل برای پاسخگویی به داد ستانی کل ( لوی سارنوالی افغانستان) جلب شده بود، پروندۀ او به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی در وزارت اطلاعات و فرهنگ مسترد گردیده است.
پرتو نادری، که در اوایل ماه دلو سال جاری به دلیل شکایت داود علی نجفی، وزیر ترانسپورت افغانستان از سوی دادستانی کل جلب گردیده بود، بخاطر غیر قانونی بودن آن حکم جلب؛ به ادارۀ مذکور حاضر نگردید. آقای نادری، در ماه اسد سال جاری در روزنامۀ ماندگار مطلبی را زیر عنوان ” رئیس جمهور آیندۀ افغانستان را چه کسی انتخاب خواهد کرد؟” نوشته بود. او در این نوشته اش از داود علی نجفی نقل کرد که گفته بود: من ( داود علی نجفی) حامدکرزی را رئیس جمهور افغانستان کردم.
پس از انتشار این مقاله در روزنامۀ ماندگار، آقای نجفی آنچه را که به خود توهین خوانده بود، علیه پرتو نادری شکایت نمود.
لوی سارنوالی افغانستان به اساس شکایت آقای نجفی، علیه پرتو نادری پرونده سازی نموده و او را پیش از بررسی این قضیه از مجاری قانونی فرا خواند که با واکنش شدید مجامع خبرنگاری و نهاد های صنفی خبرنگاران مواجه گردید.
اکنون پروندۀ آقای نادری، به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده شده تا شکایت های که علیه آقای نادری صورت گرفته است را مورد بررسی قرار دهد.
دفتر نی از این اقدام؛ استقبال نموده و از کمیسیون مذکور می خواهد تا این پرونده را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهد.
به اساس مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی افغانستان، هر گاه رسانه و یا خبرنگاری مرتکب تخطی های جرمی رسانه یی می شوند، کمیسیون رسانه های همگانی، آن را مورد بررسی قرار داده و بعد از بررسی موضوع قضیۀ جرمی را به نهاد های عدلی و قضایی احاله می نماید. هرچند باید گفت که در حال حاضر کمیسیون دیگری این مهم را به پیش می برد.