رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در کنفرانس قلب آسیا که در شهر امرتسر هندوستان برگزار شده بود؛ مساعدت ۵۰۰ ملیون دالری دولت پاکستان را رد نمود و گفت: این پول را بهتر است پاکستان در مبارزه با تروریزم هزینه کند.

این اظهارات آقای غنی واکنش های تند و در جایی هم غیر مسؤلانۀ رسانه های پاکستان را به دنبال داشت. برخی از رسانه ها و خبرنگاران پاکستانی با استفاده از واژه ها و جملات غیر اخلاقی و دور از کرامت و شأن انسانی به رئیس جمهور افغانستان اهانت کردند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان توهین رئیس جمهور از سوی رسانه های کشور همسایه را یک عمل غیر مسلکی و حرفوی دانسته و آن را دور از اخلاق رسانه یی و برخلاف عرف و اصول پذیرفته شدۀ جهانی خبرنگاری می داند. دفتر نی این عمل رسانه های پاکستان را اهانت به کُل شهروندان کشور می داند، بنااً از رسانه های پاکستان می خواهد تا از ملت و مردم افغانستان عذر خواهی کنند.

رسانه ها و خبرنگاران رسالت دارند تا ملت ها را با هم وصل کنند، ایجاد تفرقه و نفاق افکنی و ترویج نفرت میان ملت های جهان از سوی هر نهاد رسانه یی که صورت گیرد مردود است و باید رسانه های خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

دفتر نی همچنان از حکومت جمهوری اسلامی پاکستان می خواهد تا جلو رسانه های نفاق افکن و نفرت زای پاکستانی را بگیرد و نگذارد رسانه های آن کشور با نشر و پخش گزارش های زهراگین؛ دو ملت افغانستان و پاکستان را نسبت به یکدیگر متنفر بسازند.

به باور نی، رسانه های خاطی باید از سوی نهاد های مرتبط در پاکستان مورد تعقیب قانونی قرار گیرند.