آنچه اخیراً در کشور می‌گذرد و افغانستان از شرایط حساس دارد عبور می‌کند؛ رسانه های کشور در این میان نقش اساسی و سازنده‌ای را می‌توانند بازی کنند.

از طرف دیگر همین رسانه ها، همچنان می‌توانند در این آتش هیزم بریزند. و آن هم اگر برخی از رسانه ها میزهای مدور، مباحث سیاسی با بعضی از تحلیلگران و برنامه های خبری شان را به صورت درست مدیریت نکنند و این برنامه ها سبب فربه ساختن اختلافات قومی، لسانی و مذهبی گردد، کشور بیشتر از این به بحران خواهد رفت که در آن صورت جبران کردن آن در توان هیچ کسی نخواهد بود.

در مادهء پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات تحت عنوان ممنوعیت ها؛ نشر هرگونه اطلاعات و معلوماتی را که باعث به خطرافگندن منافع ومصالح ملی گردد، منع نموده است:” نشر اطلاعات و مطالب درصورتیکه استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ومصالح ملی را به خطر مواجه  گرداند ممنوع است.”

همچنان درمادهء پنجاهم، فقرهء سوم قانون اساسی در ارتباط حق دسترسی به اطلاعات که یکی از مقدمه ها و اجزای آزادی بیان بشمار میرود، حقوق دیگران و امنیت عامه به صراحت قید شده است. ولی هنوز هم دیده می‌شود که برخی از رسانه ها درین مورد تخلف ورزیده اند و در برنامه هایشان حقوق دیگران را پامال و حتی امنیت عامه را هم تحت‌الشعاع تهدید قرار میدهند. مادهء پنجاهم درین باره این‌گونه مشعر است:” اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود  احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

ازآن گذشته موازین اخلاقی خبرنگاری سند دیگری است که بوسیلهء بیشتر از چهارصد خبرنگار که به نمایندگی از تمام خبرنگاران کشور حضور به هم رسانیده بودند و پای این سند امضا نموده اند. دربخشی ازین سند زیر عنوان استقلال وبی طرفی آمده است:”  ژورنالیستان در جریان فعالیت حرفه‌یی، به دور از هر گونه وابستگی های نژادی، قومی، حزبی، سمتی، مذهبی و جنسیتی، سیاسی و زبانی عمل کرده  و تنها به حق دسترسی مردم به اطلاعات توجه می‌داشته باشند.”

در روشنی به صراحت های قانونی و موازین اخلاقی حرفه‌ی روزنامه نگاری ، دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان که به عنوان یکی از نهاد های پیشگام در راستای حمایت از رسانه ها در کشور عرض اندام نموده است، وظیفه ی خویش می‌داند تا از تمام رسانه های کشور صمیمانه درخواست نماید که در این برهه‌ی حساس زمانی، بر مبنای صراحت های ذکر شده رفتار شان را عیار نموده رسالت شان را ادا نمایند.