دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، قطعنامۀ سازمان ملل متحد را در مورد امنیت خبرنگاران، گام مثبت برای تأمین امنیت خبرنگاران در تمامی کشور های جهان به ویژه افغانستان می داند.
در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران واکنش خود را طی قطعنامه خود اعلام نمودند. در این قطعنامه، دولت های عضو ملزم شده اند تا تدابیر لازم را برای حفظ امنیت خبرنگاران اتخاذ نمایند. همچنان در این قطعنامه ۲ نوامبر به نام روز جهانی «مبارزه با معافیت از مجازات در جنایات علیه خبرنگاران»، نامگذاری شد.
این قطعنامه دولت های عضو را وادار می نماید که در قضایای جرمی در برابر خبرنگاران سکوت ننموده و با درنظرداشت اصل تساوی هرکس به شمول مقامات دولتی هرگاه در برابر خبرنگاران خشونت روا می دارند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و با اعلام این قطعنامه فرهنگ معافیت از مجازات ریشه کن گردد.
این قطعنامه در حالی صادر می شود که نرخ خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان رو به افزایش است و ایجاب می نماید که دولت افغانستان به حیث مسئولیت ملی و بین المللی، در راستای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها اقدام لازم را روی دست بگیرد.
طبق آمار و قضیه های ثبت شده در این دفتر (نی) در جریان یک دهه و اندی، تعداد زیادی از خبرنگاران مورد خشونت قرار گرفته است؛ اما بسیاری از پروندۀ های خشونت خبرنگاران تا هنوز دست نخورده و متروک باقی مانده و دولت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد های عدلی و قضایی، نتوانستند یا نخواستند به این پرونده ها رسیدگی نمایند. قابل یاد دهانی است که به غیر از قضایای قتل خبرنگاران، فیصدی خشونت های اعمال شده توسط مقامات دولتی نسبت به دیگر گروه ها بیشتر است.
باید گفت که خبرنگاران صرف در جای پر امن و مصئون می توانند به کار خبرنگاری بپردازند. نبود امنیت باعث آن می گردد که خبرنگاران و شهروندان نتوانند از حق آزادی بیان به طور درست استفاده نمایند.
این اداره (نی) به این باور است که به منظور نظارت دقیق از رعایت مفاد قطعنامۀ مزبور توسط دولت، ایجاب می نماید که گروه متشکل از نهاد های حامی رسانه ها و سازمان ملل متحد ایجاد شود تا دولت را وادار نمایند برای تأمین امنیت خبرنگاران راهکاری مناسب را تدوین و مرعی نمایند.