این روزی است که ما برای امنیت روزنامه نگاران و مصونیت آنها در افغانستان و سراسر جهان مبارزه می کنیم. روز آزادی بیان نمایان گر اهمیت رسانه های مستقل، آزاد و کثرت گرا برای حفظ و ترویج این حقوق است. روزنامه نگاری فراهم کننده پلت فرم برای بحث وسیع و گسترده از مسائل مربوط به توسعه – از چالش های محیط زیست‌‌‌‌ٰ‌ٰ، پیشرفت های علمی و برابری جنسیتی، مشارکت جوانان و ایجاد صلح میباشد.
تنها زمانی می تواند در یک سرزمین حکومت خوب و پاسخگو وجود داشته باشد که روزنامه نگاران و خبرنگاران برای نظارت، بررسی و نقد سیاست ها اقدامات آزاد داشته باشند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایوی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در گردهمایی بزرگ که بخاطر تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در دفتر نی برگزار گردید، گفت:”من این روز را به تمامی خبرنگران جهان به خصوص خبرنگاران بلا کشیده ی کشورم ، افغانستان تبریک و تهنیت می گویم.”
او در ادامه گفت:” روز جهانی آزادی مطبوعات، بهانه ی خوبیست برای برگشت به تعهدات مان، و برای آینکه به حکومات گفته شود، قوانین چه می گویند و شما چی می کنید.”
روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان با فداکاری، استعداد و کوشش فراوان با پوشش گزارشات دوره قبل و بعد از انتخابات، پوشش فعالیت های عمومی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و آگاهی عامه جهت تصمیم گیری آگاهانه زندگی شان را در معرض خطرقرار دادند. شهروندان افغانستان ثابت کردند که رسانه ها نه تنها در ارائه اخبار و پوشش نقش دارند بلکه نقش کلیدی در توسعه این کشوررا نیز به خوبی تمثیل مینمایند.
پاولو فونتانی، رئیس و نمایندۀ یونسکو در افغانستان ضمن سپاس گذاری از دست آورد های آزادی بیان در افغانستان، روز جهانی آزادی مطبوعات را به تمام مردم افغانستان تبریک گفته افزود:” با وجوداین همه چالشها من خرسندم که شاهد گام های مهمی رسانه های افغانستان در دوازده سال گذشته استم. و من افتخار دارم که یونسکو توانسته این همه پیشرفت هارا یاری و حمایه نماید.
رئیس یویسکو در افغانستان همچنان از نامگذاری یک جاده در شهر کابل بنام جادۀ آزادی بیان استقبال نموده و آن را نماد پر اهمیت برای دولت و جامعۀ مدنی افغانستان و به ویژه برای رسانه های آزاد افغانستان دانست.