21 نوامبر مصادف به روز جهانی تلویزیون است که در بسا از کشورها از این روز بزرگ‌داشت می‌شود. در افغانستان اما رسانه‌ها در کل و به‌صورت ویژه تلویزیون‌ها دچار مشکل‌های فراوانی است.

به باور نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از میان کارکنان رسانه‌ها کسانی که در تلویزیون‌ها و به ویژه روی پرده ظاهر می‌شوند بیش‌تر در معرض تهدید قرار می‌گیرند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌گوید: « متاسفانه کارکنان رسانه‌ها  و به ویژه تلویزیون‌ها بیش‌تر از هر کسی در معرض تهدید هستند. کسانی که به عنوان خبرنگار و یا هم فعال رسانه‌ای در پرده‌ی تلویزیون ظاهر می‌شوند و حرفی برای گفتن دارند از سوی گروه‌های مختلف تهدید شده و حتا کشته می‌شوند».

خبرنگاران زن، به علت چالش‌های امنیتی نمی‌توانند در بیش‌تر ولایت‌ها در تلویزیون‌ها کار کنند. بانوان شاغل در تلویزیون‌ها در کنار چالش‌های امنیتی، از برخوردهای غیر انسانی در اجتماع نیز با ایشان شاکی اند.

از سوی دیگر؛ بیش‌تر تلویزویون‌های محلی با مشکل مالی روبرو است، نهادهایی که برای تلویزیون‌ها اعلان و یا برنامه برای نشر می‌دهند، در زمان مشخص پول آن را نمی‌پردازند و این سبب شده است که رسانه‌ها به ویژه تعدادی از تلویزیون‌ها نتوانند به موقع معاش خبرنگاران و کارمندان خود را بپردازند.

مضاف بر آن؛ نبود دسترسی به اطلاعات نیز یکی از موانعی جدی کار خبرنگاران در رسانه‌ها شمرده می‌شود.

 

آنچه به عنوان چالش‌های درون سازمانی تعریف می‌شود، نیز مزید بر چالش‌های ذکر شده، کارمندان تلویزیون‌ها را فشار می‌دهد. قراردادهای کاری در برخی از تلویزیون‌ها مطابق با سلیقه‌ی شخصی مدیران رسانه تنظیم می‌شود که به گونه‌ی کامل یک‌جانبه و به نفع مالک رسانه‌ها و خلاف قوانین رایج در کشور است.

 

نی از نهادهای مسوول حکومتی در زمینه می‌خواهد تا کم‌از‌کم در زمینه‌ی نهادینه شدن کار بانوان در رسانه‌ها، دید اجتماعی بر بانوان و تطبیق قوانین بر رابطه‌ی کارمند و صاحب‌ رسانه، آغازگر کارهایی باشند که باید در هفده سال گذشته انجام می‌شد.

 

باید گفت؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی، 21 نوامبر را به عنوان «روز جهانی تلویزیون» نام‌گذاری کرده است و دلیل آن را ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به‌ویژه برنامه‌های که برای گسترش صلح، توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسایل فرهنگی جامعه ساخته می‌شود، خوانده است.

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از نهادهای زیربط تقاضا می‌کند تا با کار مشترک و رفتار قانون‌مند جلو بیش‌تر شدن چالش‌های تلویزیون‌ها در افغانستان بگیرند. حکومت می‌باید تامین امنیت رسانه‌ها را تضمین کرده و دسترسی به اطلاعات را بر مبنای قانون تسهیل کند. نهادهای مرتبط حکومتی باید در کنار این که به مسوولیت‌های‌شان در قبال رسانه‌ها پاسخ‌گو باشند، صاحبان و مدیران رسانه‌ها را نیز در زمینه‌ی مسوولیت‌های‌شان در برابر کارمندان رسانه‌ها و در مقابل قانون برمبنای راه‌کارهای قانونی پاسخ‌گو کنند.