برمبنای فقرۀ سوم ماده ی هشتم مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی که مشعر است:” فعالیت رسانه و نهاد در ختم میعاد مندرج فقرۀ دوم این ماده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارزیابی و جواز فعالیت آن ها در بدل پرداخت نصف حق الامتیاز، مندرج فقرۀ ۳، مادۀ هفتم این مقرره عملی می گردد.”

دفتر نی در همکاری و همیاری رسانه های کشور به دلیل نبود امکانات مالی؛ طرح تأخیر تمدید جواز رسانه ها را از طریق وزرات اطلاعات وفرهنگ به ریاست جمهوری ارسال نمود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در دیداری با جمعی از خبرنگاران کشور در ارگ ریاست جمهوری این درخواست را رسماً پذیرفت و به وزیر اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا مراحل رسمی این موضوع را طی نماید.

بر اساس مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی ، رسانه های افغانستان مکلف شده اند تا جواز های شان را تمدید و مقدار پول را به عنوان حق الامتیاز و تضمین بانکی به دولت افغانستان بسپارند.

رسانه های افغانستان به دلیل مشکلات مالی که دامنگیر شان شده است، پرداخت حق الامتیاز و تضمین بانکی را در شرایط کنونی عملی نمی دانند و با ارسال نامۀ به دفتر نی پیشنهاد کرده بودند تا از دولت افغانستان خواسته شود که رسانه های افغانستان از پرداخت حق المتیاز و تضمین بانکی معاف گردند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بنابر نگرانی ها و مشکلات رسانه های کشور با همکاری با دیگر نهاد های حامی رسانه ها در جلسات متعدد از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های خصوصی و همگانی تعدیلات وضع شده و این مشکل رسانه های افغانستان رفع گردد.

از آنجائیکه در مقررۀ یاد شده معیاد تمدید جواز رسانه های افغانستان پایان یافته است و بدلیل این که رسانه های افغانستان پس از ختم این معیاد جریمه نقدی نشوند؛ پیشنهاد شده بود تا اقلن ۶ ماه پروسه تمدید جواز های رسانه ها به تعویق بی افتد تا بحث تعدیل این مقرره مراحل قانونی اش را بپیماید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهوری افغانستان بابت پذیرفتن پیشنهاد رسانه های افغانستان مبنی بر تأخیر در تمدید جواز های رسانه ها استقبال نموده و این اقدام را در جهت حمایت عملی از آزادی بیان و رسانه های افغانستان می داند.