در حملۀ تروریستی صبح امروز که در نزدیکی دادگاه عالی افغانستان در شهر کابل رخ داد، در کنار شهروندان و عابرین، یک تن از خبرنگاران که بخاطر تهیۀ یک گزارش از جاده عبور می کرد زخم برداشته و به یکی از شفاخانه های کابل انتقال داده شد.
ضیاء داود، خبرنگار تلویزیون میوند، که در حال حاضر در یکی از بیمارستان های شهر کابل به سر می برد، از ناحیۀ سر و کمر آسیب دیده است. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از زخمی شدن آقای داود متأثر شده و از بارگاه ایزد متعال برای او و دیگر شهریان کابل که در این رویداد هراس افگنانه آسیب دیده اند، شفای عاجل می خواهد.
خبرنگاران مانند دیگر شهروندان افغانستان از حملات هراس افگنانه به شدت آسیب می بینند و در چند سال گذشته شمار زیادی از خبرنگاران در این گونه حملات جان های شان را از دست داده و یا زخمی شده اند.
ما از دولت افغانستان می خواهیم تا در رابطه به امنیت جانی و شغلی خبرنگاران راهکار های مناسب را در پیش گرفته نگذارند بیشتر از این مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران این سرزمین قربانی حملات هراس افگنانه شوند.