اطلاعاتی که به دفتر نی رسیده حاکی از آن است که نشرات اکثریت رسان های خصوصی و دولتی در ولایت کندز توقف بوده و شهریان کندز از دسترسی به اطلاعات محروم شده اند.

در پی نا امنی ها و گسترش جنگ در ولایت کندز که از چهار روز پیش در آن ولایت تشدید یافته است و در پی آن برق شهر کندز قطع شد، اکثریت رسانه های ولایت کندز نشرات شان را قطع کرده اند

شماری از رسانه ها به دلیل نبود انرژی برق و شماری دیگر آن به دلیل عدم اطمنیان از امنیت و مصؤنیت کارمندان و دفاتر شان؛ از فعالیت دست کشیده اند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد گفت:” در چنین شرایطی که شهریان کندز بیشتر از آب و نان به اطلاعات نیاز دارند، از دسترسی به اطلاعات محروم شده اند. محرومیت از دسترسی به اطلاعات پیامد های ناگوار برای مردم خواهد داشت. عدم دسترسی به اطلاعات مؤثق در شرایطی جنگی نقض حقوق اساسی شهروندان است.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از مقامات مسؤل در ولایت کندز می خواهد تا با دادن اطمینان کامل از تأمین امنیت جانی و مصؤنیت نهاد های رسانه یی، زمینۀ از سر گیری نشرات رسانه های ولایت کندز را هر چه زودتر فراهم ساخته و بیشتر از این نگذارند شهروندان کندز از حق دسترسی به اطلاعات محروم گردند.

مردم کندز مثل سایر شهروندان حق دارند در مورد سرنوشت شان بدانند و از این که در ولایت کندز جنگ جریان دارد، باید بدانند که در ماحول شان چه می گذرد، تا بر اساس آن در مورد زندگی شان تصمیم بگیرند.

در ولایت کندز؛ ۱۲ رادیو، ۲ تلویزیون خصوصی و یک تلویزیون دولتی و چندین نشریۀ چاپی فعالیت داشت که هم اکنون اکثریت آنها نشرات ندارد.

رسانه های بین المللی در این ولایت به نحوی نشرات دارند، اما در بسا موارد اطلاعات آن ها مؤثق خوانده نشده است.