اخیراً محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانۀ حوزوی هرات به دستور والی آن ولایت از ارایۀ اطلاعات و انجام مصاحبه با خبرنگاران منع شده است.

والی هرات از خبرنگاران خواسته است تا هر معلومات و اطلاعاتی را که قبلاً از شفاخانۀ حوزوی هرات بدست می آورند، پس از این از سخنگوی والی هرات بدست بیاورند.

محمد شفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانۀ حوزوی هرات به خبرنگاران و رسانه ها گفته است که او پس از این بنا به دستور والی هرات نمی تواند با خبرنگاران مصاحبه نموده و اطلاعات را در اختیار آن ها قرار بدهد

سخنگوی شفاخانۀ حوزوی هرات در حالی از انجام مصاحبه با خبرنگاران و رسانه ها ممنوع می شود که خبرنگاران در ولایت هرات از برخورد و ارایۀ معلومات که از سوی این مسؤل دولتی انجام می شود، خورسند بوده و خواهان تداوم کار این شخص به عنوان سخنگوی شفاخانۀ حوزوی هرات اند.

خبرنگاران در هرات می گویند بیشترین اطلاعات و معلومات در زون غرب را همین سخنگوی شفاخانۀ حوزوی هرات در اختیار خبرنگاران قرار می دهد، اگر پست سخنگویی شفاخانۀ حوزوی هرات منحل می گردد، خبرنگاران و رسانه ها با چالش جدی تری مواجه شده و آزادی بیان در این ولایت صدمه خواهد دید.

والی هرات در حالی یکی از سخنگویان مهم در آن ولات را از ارایۀ معلومات محروم می سازد که رئیس جمهور اشرف غنی به تمام سخنگویان دولتی دستور داده است تا معلومات مطالبه شده را بدون ضیاع وقت در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

محروم ساختن سخنگویان مهم دولتی از مصاحبه با خبرنگاران برخلاف قانون دسترسی به اطلاعات و قانون اساسی کشور بوده، هیچ کسی حق ندارد شهروندان و به ویژه خبرنگاران را از دسترسی به اطلاعات محروم سازد.

حکومت افغانستان مکلف است تا زمینۀ انتشار معلومات و اطلاعات را بیشتر مساعد ساخته و به اساس قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان که دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان می باشد، برای تسهیلات کار خبرنگاران در ادارات دولتی سخنگویان مسلکی بیشتر بگمارند، نه این که پست سخنگویان را منحل نموده و زمینۀ چرخش آزاد اطلاعات را در کشور محدود بسازند.

تنها سخنگوی والی نمی تواند در تمام موارد معلومات داشته باشد و آن را با جزئیات آن به صورت مسلکی در اختیار خبرنگاران قرار دهد. وجود و حضور سخنگویان نهاد های مسلکی و تخصصی دولتی یک امر ضروری پنداشته شده و نباید آن را نادیده گرفت.