اشتراک، نظارت و تعقیب موضوعات سیاسی به ویژه انتخابات از جمله حقوق شهروندی هر باشنده در کشور های دارای نظام مردم سالار دیموکرات است. اما چطور میتوان منحیث یک شهروند موثر در روند انتخابات از شروع الی ختم دخیل بود؟
شهروندان کشور های مردم سالار در روز رای دهی با رفتن به پای صندوق های رای ثابت ساختند که دیگر تصامیم ملی را خود مردم میگیرند و خود را در انتخاب زعیم کشور شان مسوول میدانند، ولی ابراز نظر ها و گمانه زنی های نسبت به نتیجۀ انتخابات که گاهی از طریق رسانه های الکترونیک (رادیو و تلویزیون) و اکثرا از طریق صفحات شبکه های اجتماعی به نشر می رسد باعث سردرگمی مردم می شود.
مطابق تقویم انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳) http://www.iec.org.af/fa/timeline-fa نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۴ ثور سال ۱۳۹۳ از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می شود و نتایج نهایی در تاریخ ۲۴ ثور سال ۱۳۹۳ اعلام می گردد.
در این میان وظیفه ی هر شهروند مسوول است که روند انتخابات را تعقیب کرده و همانطوری که با آگاهی به پای صندوق های رای رفته است از سرنوشت آرای خود نیز با خبر باشد. اما این کار با نشر حدس و گمان ها در صفحات رسانه های مجازی امکان پذیرنیست.
زیرا:
اعتبار خود اشخاص در بین اجتماع کاهش می یابد. و صد البته که نتایج قابل پیشبینی نیست.
اعتبار مردم نسبت به روند دیموکراسی و انتخابات کمرنگ می شود. به ویژه در شرایط حساس فعلی که انتخابات پارلمانی را در سال آینده پیش رو داریم.
باعث کاهش میزان مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و سرنوشت ساز می شود.
باعث سردرگمی و سرگیچی مردم می شود.
مداخله در امور کار رسمی کمیسیون مستقل انتخابات محسوب می شود.
اذهان عامه را از نظارت و چگونگی شمارش آرا بیشتر به نتایج انتخابات متمرکز می سازد و جریان شمارش آرا از نظر دور میماند.
حال باید به عنوان شهروندان مسوولیت پذیر به جای نشر گمانه زنی ها و ایجاد فضای بحث برانگیز در صفحات مجازی بیشتر به نظارت از شمارش آرا، انتقال آرای مردم به مرکز و مسایل دیگر تمرکز کنیم، تا باشد دین خود را منحیث شهروندان مسوول ادا کرده باشیم.