نخستین سند مورد اتفاق برای خبرنگاران و رسانه های همگانی کشور، زیر نام موازین اخلاقی ژورنالیزم با اشتراک ۵۰۰ تن خبرنگاران و فعالان عرصهء مطبوعات دیروز به تصویب رسید. این مسوده پس از رأیزنی و مشورت با کارشناسان ومتخصصین مورد مطالعهء دقیق قرارگرفته که برای نهایی سازی آن جمع کثیری از خبرنگاران ولایات و مرکز درگردهمایی بزرگی زیر نام نشست ملی خبرنگاران و موازین اخلاقی ژورنالیزم به کابل دعوت شده بودند که پس از مباحثه درکارهای گروهی ودسته جمعی پیرامون هریک ازماده های آن این مسوده را بعنوان سند معتبرملی درعرصهء مطبوعات رقم زدند. این مسوده دارای هفت بخش عمده بوده که رویهء خبرنگاران را درروند اطلاع رسانی، مصاحبه ها، تهیهء گزارش های گوناگون اعم از اجتماعی، سیاسی وفرهنگی مشخص میسازد. تعین موازین اخلاقی درشرایط کنونی خاصتأ درزمانیکه تعدد رسانه های تصویری و شنیداری با تغیرسیستم آنالوگ به دیجیتال توسط وزارت مخابرات رو به افزایش است، یک امر بی نهایت مهم پنداشته میشود که خوشبختانه با تدویر گردهمایی دیروز دستاوردی بزرگی درین راستا بمیان آمد