دفتر نی در نظر دارد تا از میان خبرنگاران که در پایین فهرست شده اند یکی از آن ها را بنا بر شایستگی های که شما فکر می کنید در وجود شان نهفته است و میتواند عنوان شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ افغانستان را از آن خود بسازد، معرفی نماید. شما میتوانید برای یکی از خبرنگاران رای بدهید.

قابل ذکر است که این خبرنگاران به اساس گزارش های دفتر نی که در جریان سال ۱۳۹۳ حین تهیۀ گزارش و خبر بیشتر مورد خشونت قرار گرفته اند، نامزد شده و انتخاب آن به دست شماست.

نجیم رحیم در ولایت قندوز

جمشید حکاک خبرنگار تلویزیون آسیا در هرات

جاوید زیارت جایی، طلوع نیوز هرات

حسین سیرت خبرنگار ۸ صبح در کابل

فرهاد صافی، خبرنگار ژوندون در شرق افغانستان

یاسین آژند ، خبرنگار در غور

مختار وفایی، روزنامه جامعه باز، مزار شریف

منصور مرادی، آریانا مزار شریف

رحمت الله زیارمل آریانا ننگرهار

توریالی حمت، رادیو کلید، ننگرهار

مامون درانی، بی بی سی ، قندهار

صادق رشتنی، آزادی رادیو قندهار

احمد لودین، تلویزیون شمشاد قندهار