فدراسیون ملی ژورنالستان افغانستان، امروز با حضور نُه اتحادیه های صنفی و نهاد های مدافع خبرنگاران و رسانه های کشور رسماً اعلام موجودیت نمود.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان تشکیل یک فدراسیون ملی را که متشکل از نُه نهاد صنفی خبرنگاری تشکیل شده است، به فال نیک دیده و آرزو می کند، تا این فدراسیون بتواند مشکلات که خبرنگاران و رسانه های افغانستان را هر از گاهی به چالش می کشاند، دفع نماید.
ما آرزو داریم که فدراسیون ملی ژورنالستان افغانستان، بتواند پس از این از حقوق خبرنگاران و رسانه های کشور به صورت لازم دفاع نموده و منبعد از یک موضع واحد در برابر خشونت ها و زور گویی های که خبرنگاران و رسانه های افغانستان را تهدید می کند؛ ایستاده گی نماید.
نیاز ایجاد یک چنین نهاد بزرگ، فراگیر وسراسری ، برای پاسداری ازارزش گرانبهای « آزادی بیان» وحمایت از حقوق صنفی روزنامه نگاران وخبرنگاران کشور، از آرزوهایی بود که در یازده سال گذشته؛ آرزوی هر خبرنگار در این کشور بود. با آنکه نهاد ها و اتحادیۀ های صنفی خبرنگاران از این ارزش ها به صورت جدا گانه دفاع می کردند.