حکومت افغانستان در یک اقدام بی سابقه، نشر و پخش تمام رسانه های چاپی پاکستانی را که در ولایت های شرقی افغانستان صورت می گیرد، ممنوع قرار داده است.
بنا به گفتۀ وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان؛ رسانه های چاپی پاکستانی اخیراً با نشر مطالب که ضد منافع ملی افغانستان تشخیص شده، پرداخته اند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به این باور است؛ هرگاه این رسانه ها موجبات نگرانی دولت را فراهم کرده اند، هر گونه عمل باید در مقابل نشر و یا پخش این رسانه ها از مجاری قانونی آن ( وزارت اطلاعات و فرهنگ ) صورت گیرد. چه، اقدام وزارت داخله و یا اقدام هر نهاد غیر مسؤل دیگر می تواند موجبات نگرانی نهاد های آزادی بیان و رسانه ها را فراهم آورد.
از سوی دیگر اگر محتوای این رسانه ها ضد افغانی نیست، این عمل وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان می تواند در مغایرت با مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان، مادۀ نوزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و تمامی مواد قانون رسانه های همگانی افغانستان، قرار داشته باشد.