محسن هاشمی، خبرنگار رادیو صدای نجراب که چندی پیش به قتل رسیده بود، به اتهام قتل وی بعضی از اعضای خانواده اش بازداشت شدند.
سارنوال مؤظف پس از تحقیقات خواستار مجازات متهمین گردیده و متهمان را فاعل جرم قتل شناخت، اما اخیراً دادگاه ابتدائیۀ در ولایت کاپیسا متهمان را بی گناه دانسته و حکم بر برائت آنها داده است.
نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، از پیش گاه دادگاه استیناف آن ولایت می خواهد تا این پرونده را به صورت جدی مورد بازنگری قرارداده و نباید اجازه دهند تا قاتلان از مجازات قانون در امان بمانند.
به اساس معلوماتی که در جریان گزارشدهی از ماجرا بدست دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان رسیده مرحوم محسن هاشمی به دلیل کار رسانه یی با مخالفت اعضای خانواده ی خودش مواجه شده و این مساله سبب ناپدید شدن و سپس کشته شدن موصوف گردیده است.
ارگانهای عدلی وقضایی کشور نباید به این پرونده به عنوان یک پرونده ی صرفاً جنایی نگاه کنند، بل این پروند رابطه ی مستقیم با اصل تهدید ها علیه آزادی بیان ومصؤنیت خبرنگاران دارد . عدم مجازات عاملان این جنایت سبب خواهد شد تا خبرنگاران از امنیت کامل برخوردار نبوده و کسانی که دشمنان آزادی بیان وخبرنگاران هستند مطمئن خواهند شد که ولو با ارتکاب قتل خبرنگاران هم کسی مجازات نمیشود.
همچنان نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان از پیش گاه دادگاه عالی یا ستره محکمه ی کشور می خواهد تا در زمینه ی پرونده ی قتل مرحوم هاشمی نظارت کامل نموده به این وسیله ثابت بسازند که قاتلان خبرنگاران در هیچ جای کشور از مجازات معاف نه خواهند شد.