صندوق اعانه میراثی ژورنالستان برای جمع آوری کمک های مالی به خانواده های کارکنان رسانه های که در اففانستان کشته شده اند است.

به عنوان یک ابتکار نی، یک کمیته  برای تصمیم گیری در خصوص مدیریت این صندوق تعیین شد. کمیته رهبری شامل پنج نفر میباشد و حداقل دو خانم را شامل میباشد. این شامل نمایندگان اتحادیه های رسانه ای و انجمن ها و همچنین انجمن های حرفه ای و موسسات حقوق بشر است. این کمیته در پی ایجاد معیارهای مورد استفاده برای تعیین کمک به خانواده متقاضی کارکنان رسانه ای خواهد بود و توصیه های مناسب را به آنها ارائه می دهد. نی سپس به توصیه های آنها را عملی خواهد کرد.

 

پول جمع آوری شده و به خانواده های کارمندان کشته شده رسانه ای پرداخت خواهد شد.

مبلغ پرداخت شده از 100 تا 1200 دالر برای هر متقاضی پرداخت خواهد شد. متقاضیان باید یک درخواست کتبی را با اطلاعات زیر ارسال کنند:

  1. نام متقاضی
  2. محل کار / وظیفه
  3. مبلغ درخواست پول
  4. دلیل درخواست پول

برای سازمان ها یا فردی که مایل به کمک هستند، دو طریقه موجود است:

  1. برای افرادی که در افغانستان هستند و به دفاتر نی دسترسی دارند، می توانند از طریق پرداخت فزیکی و دریافت رسید پرداخت خود به آنجا بروند.
  2. برای کسانی که در داخل یا خارج از افغانستان هستند و مایل به پرداخت از طریق بانک هستند، اطلاعات بانکی زیر موجود است:

کابل بانک

نام حساب:صندوق حمایت از خبرنگاران

شماره حساب: 66800910

نوع حساب:  A / C: CACCOR-USD

کد سویفت: : KABUAFKA Cor. Swift: COBADEFF

کد بانک: CMMERRZ BANK AG FRANKFURT، A / C # 400870104700

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید:

تلفن: +93 774 409 923

ایمیل: jlf@nai.org.af