این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

ذکریا حسن زاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/ذکریا-حسن-زاده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ماه‌جبین احمدی

سید عادل سادات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/سید-عادل-سادات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هیلی شیرزاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/هیلۍ-شیرزاد.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ظفرالدین نوروزی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/ظفرالدین.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بسم‌الله رحیمی

نجوا حلیمی

احمد فهیم نیکزاد

رامین اسلمی

مرسل منیر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/مرسل-منیر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اصلیه احمدزی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/اصلیه-احمد-زی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرشته اسلم‌زاده

قیس رحیمی