این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

ذکریا حسن زاده

ماه‌جبین احمدی

سید عادل سادات

هیلی شیرزاد

ظفرالدین نوروزی

بسم‌الله رحیمی

نجوا حلیمی

احمد فهیم نیکزاد

رامین اسلمی

مرسل منیر

اصلیه احمدزی

فرشته اسلم‌زاده

قیس رحیمی