این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

عبدالعزیز احمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Abul-Aziz-Ahmadi-and-Abdul-Wahed-Mofaker.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حلیم خطیبی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Said-Alem-Khatibi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زهره نجفی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Zohra-Najafi-Report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سید کبیر سادات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Said-Kabir-Heravi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عزیز احمد عزیز

عصمت الله جاوید

فاخره محسنی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Fakhera-Mohseni-Report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هارون ایثار

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Haroon-Essar-Report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

منصوره فروخی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Mansora-Farrokhi-Report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]