این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

ایمیل ظهیر

اباسین امرخیل

سمیع الله هلال

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/سمیع-لله-هلال.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هارون هلال

شفیع الله کاکر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/شفیع-الله-کاکړ.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ادریس ولی زاده

برکت الله

رضا الله مقیم زی

خان وزیر عابد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/خان‌وزیر-عابد.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اسدالله ماهر احسان زی

ثنا الله مومند

آمنه خان عزیزی