این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

ایمیل ظهیر

اباسین امرخیل

سمیع الله هلال

هارون هلال

شفیع الله کاکر

ادریس ولی زاده

برکت الله

رضا الله مقیم زی

خان وزیر عابد

اسدالله ماهر احسان زی

ثنا الله مومند

آمنه خان عزیزی