این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

لیاقت لایق

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/لیاقت-لایق.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فخریه رادفر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/فخریه-رادفر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فخریه رادفر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/فخریه-رادفر2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سکینه امیری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/سکینه-امیری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه هلیا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Fatema-Helia.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد نسیم سلیم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/گزارش-نسیم-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نجیب الله دقیق

رخسار حمیدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/رخسار-حمیدی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبدالمطالب فراجی

صدف رضایی

ادیب احمدزی

عبدالطیف فرزاد

خیرالبنات سادات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/خیرالبنات-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]