این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است.

لیاقت لایق

فخریه رادفر

فخریه رادفر

سکینه امیری

فاطمه هلیا

محمد نسیم سلیم

نجیب الله دقیق

رخسار حمیدی

عبدالمطالب فراجی

صدف رضایی

ادیب احمدزی

عبدالطیف فرزاد

خیرالبنات سادات