طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان که در یک نشست ملی خبرنگاران توسط نماینده گان رسانه های سراسر افغانستان و جامعۀ مدنی ترتیب داده شده بود، امروز رسماً به وزرات اطلاعات و فرهنگ سپرده شد تا فرایند قانونی آن انجام یابد. 
دفتر نی، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به اساس وظیفۀ خویش در تاریخ ۷ سرطان سال جاری، نشست ملی خبرنگاران را به منظور آسیب شناسی، شناخت خلاء و مشکلات قانون رسانه های همگانی با حضور خبرنگاران، مسؤلان رسانه ها و نماینده گان جامعۀ مدنی، در کابل برگذار نمود.
قانون نافذۀ رسانه های همگانی افغانستان، دارای ۵۴ ماده بوده که تمام مواد این قانون در نشست ملی خبرنگاران که در دفتر نی برگزار شده بود، به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت، ۱۹ مواد در این قانون که از سوی خبرنگاران محدود کننده و مشکل زا به نظر می رسید، برای تعدیل پیشنهاد گردید.
برای دانلود تعدیلات پیشنهادی قانون رسانه های همگانی اینجا را کلیک نمائید