پروگرام  ظرفیت سازی  افغانستان برای رسانه ها و انتخابات (ACME)، که توسط  کمکهای مالی دولت استرالیا تأمین شده و توسط شبکه انترنیوز اجرا گردیده است، یک پروگرام دو نیم ساله است که با هدف حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان از طریق رسانه های محلی در افغانستان است. جمعی از شرکای رسانه ای افغانستان برای اجرای برنامه های آموزشی برای رسانه های ملی و ولایتی هدایت خواهد شد. نی، حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، سازمان اجرای پروگرام آموزشی و توسعه رسانه ای ACME است.

همچنین ACME، رهبران رسانه های بسیاری از شهرها و ولایات را از سراسر کشور جمع می کند تا نقش های مختلف رسانه ها و کمیسیون مستقل انتخابات را در حصول اطمینان از انتخابات شفاف را مورد بحث قرار دهند.

 

فعالیت های نی در پروگرام  ظرفیت سازی افغانستان برای رسانه ها و انتخابات (ACME) قرار ذیل اند.

  • آموزش 250 روزنامه نگار در سرتاسر کشور برای مدت تقریبا دو سال و با دوره ای از مربیگری
  • انتشار اسناد مرتبط با اسناد، مانند کارتهای انجام و غیر انجام ، راهنمای سرمقاله و غیره
  • آموزش 10-15 خبرنگار سیاسی برای دوره طولانی آموزش و مشاوره
  • هماهنگی میان بخش ها در روند انتخابات
  • تسهیل بخش با روند اعتباربخشی و غیره