دستگیری سه تن افراد انتحاری که بنا به اعتراف خود ایشان با تعبیهء مواد انفجاری دراطراف منزل آقای فهیم هاشمی صاحب امتیاز تلویزیون “یک” قصد ترور او را داشته اند، زنگ خطری است بگوش تمام رسانه ها و ازهمه مهمتر تهدید جدی درعرصهء سرمایه گذاری برای تحقق آزادی بیان است.

زیرا اینبار هراس افگنان شخصی را مورد هدف قرار داده اند که ایشان نه خبرنگار وگرداننده برنامه های تلویزیونی، بلکه یکتن ازشخصیتهای سرمایه گذار درعرصهء رسانه یی ومالک این رسانه است که با سرمایه شخصی خود این رسانه را تأسیس و راه اندازی نموده است.

دفتر نی برعلاوهء ابراز سپاس ازنهادهای امنیتی که با زحمات وتلاشهای شباروزی شان همواره میکوشندتا از نفوذ دهشت افگنان و حملات ایشان بجان شهروندان کشور جلوگیری بعمل آورند، از نهادهای ذیربط مصرانه میخواهد تا عاملین اصلی پس پردهء این قضیه را نیز برای مردم و مطبوعات افشا سازند.

بدون تردید هدف قرار دادن مالکین ودست اندرکاران رسانه ها که باندازه یی سرانگشتی درقضایای نظامی ودولتی دخالت ندارند، بیانگر پیچیدگی وابعاد تاریک این دسیسهء بزرگ وپلانهای خصمانه یی این گروه بر ضد رسانه های خصوصی وآزادی بیان است که کاملاً هدفمندانه اهداف بخصوصی را نشانه میگیرند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از دولت می خواهد تا افرادیکه خود معترف به حمله بجان رئیس تلویزیون یک می باشند، به میز محاکمه کشانده و در یک دادگاه علنی او را طبق قانون مجازات نماید.